Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Uaktualnione procedury bezpieczeństwa epidemicznego

Uaktualnione procedury bezpieczeństwa epidemicznego

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Roztoce

Realizacja powyższych procedur ma na celu wdrożenie wytycznych MZ, GIS oraz MEN w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego uczniów uczęszczających do szkoły w okresie od 18 stycznia 2021 r.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona została informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Osoby z zewnątrz mogą wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem od strony parkingu i mogą przebywać tylko w wyznaczonym obszarze, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 11. Kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów odbywać się będzie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (e-dziennik, strona internetowa szkoły, Messenger, e-mail).
 12. W razie potrzeby pracownicy szkoły mierzą uczniom temperaturę przy użyciu termometru bezdotykowego dezynfekowanego po użyciu w każdej grupie.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38oC, kaszel, duszności, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu – gabinecie profilaktyki zdrowotnej a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
 14. Praca w szkole zostanie zorganizowana w sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. O godzinie rozpoczynania zajęć przez poszczególne klasy rodzice i uczniowie zostaną poinformowani za pomocą e- dziennika, zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą w miarę możliwości na boisku. Uczniowie będą zmieniać pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia jedynie w czasie lekcji wychowania fizycznego i edukacji informatycznej.
 15. Każda grupa uczniów (klasa I i klasy II i III) w trakcie przebywania w szkole nie ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 16. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

Klasa I będzie miała lekcje w sali nr 12 na pierwszym piętrze a klasa II i III w sali nr 3 na parterze.

 1. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć w innych klasach.
 2. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawić w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte z sal. W sali gimnastycznej podłoga i sprzęt sportowy będą po każdym dniu zajęć umyte detergentem lub dezynfekowane.
 5. W salach lekcyjnych uczniowie będą siedzieć pojedynczo w ławkach zachowując dystans 1,5 m.
 6. Podczas lekcji uczniowie mogą przebywać w sali bez maseczki wyjątek stanowią lekcje łączone, podczas których nie ma możliwości zachowania dystansu.
 7. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Nauczyciele w klasach I-III będą organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 9. W czasie przerw i zajęć wychowania fizycznego uczniowie będą przebywać (jeśli pogoda pozwoli) na podwórku lub boisku szkolnym.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniów i pracowników szkoły w częściach wspólnych (na korytarzach i w bibliotece) obowiązują maseczki.
 12. Nie będą organizowane żadne wyjścia grupowe do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Możliwe są wyjścia w miejsca otwarte np. plac zabaw, las, spacer drogą.
 13. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 14. Podczas bezpiecznego korzystania z szatni, uczniowie mogą korzystać z co drugiego wieszaka, klasa I korzysta z szatni koło schodów, klasa II i III z szatni koło sali gimnastycznej. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 15. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w salach, w których dzieci mają lekcje, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środek do dezynfekcji rąk będzie umieszczony w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Sala będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 16. Pracownicy niepedagogiczni będą do minimum ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 17. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się po zakończeniu zajęć stacjonarnych w klasach I – III w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć powierzchnie i przedmioty dotykane będą dezynfekowane, a sale wietrzone.
 18. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.
 3. Nauczyciele zobowiązani są dopilnować aby uczniowie często myli ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
 5. Codzienne prace porządkowe szczególnie uwzględniają utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy pojemnikach z płynem do dezynfekcji instrukcje dezynfekcji rąk.
 8. Pracownicy sprzątający odpowiedzialni za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będą wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 10. Sale lekcyjne będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

 

 1. Do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawic zapewnione zostały specjalne pojemniki. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2020r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
 2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Roztoce.
 3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły.
 4. Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce np. „Procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych.
 5. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 6. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
 1. duszność,
 2. stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37 oC a 38 oC)
 3. objawy przeziębienowe,
 4. gorączka,
 5. kaszel,
 6. duszności i kłopoty z oddychaniem,
 7. bóle mięśni i ogólne zmęczenie

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną  lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogorszenia  się stanu zdrowia dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

 1. O wystąpieniu wyżej opisanej sytuacji, pracownik niezwłocznie powiadamia telefonicznie dyrektora.
 2. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie osunięty do pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 4. W sytuacji opisanej w pkt. 9, dyrektor kontaktuje się z właściwa stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 6. Zadania określone w punkcie 11 wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 7.   Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w szkole w tym samym czasie co osoba podejrzana o zakażenie.
 8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 10. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza tan fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 11. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów a następnie odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 12. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – czasu przybycia rodziców.
 13. W sytuacji opisanej w pkt 16, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 14. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty itp.)
 15. Zadania określone w pkt 20, wykonuje opiekun grupy/klasy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej.
 16. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w szkole w tym samym czasie co dziecko podejrzane o zakażenie.
 17. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 22, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 18. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 19. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 20. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie zakażenia oraz o wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonymi.
 21. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 22. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażeniem koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych – za ich zgoda .
 23. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w punkcie 28, dyrektor ustala inna formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
 24. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej w Roztoce został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na czas niezbędny do wykonania niezbędnych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli i uczniów oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń i pokoju nauczycielskim.
 4. O wszystkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Roztoka, dn. 15. 01. 2121r.

Podpis dyrektora:

Beata Tokarz

 

 

powrót na górę

Lokalne

Nadzór oświatowy

Edukacyjne

Kodowanie

Code

O nas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech